لیست ثبت نام 0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : مدیریت تغییر (ویژه سازمان امور مالیاتی)
 • مدت دوره : 8 ساعت
 • طول دوره : 9 روز
 • مهلت ثبت نام : 1395/12/30
 • قیمت اصلی : 200,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 200,000 ریال
 •  هدیه ویژه ما به شما در این دوره اعطای کاربر VIP دیجیکالا به شما می باشد.

معرفی کلی دوره


 مدیریت تغییر (ویژه سازمان امور مالیاتی)

مدیریت تغییر (ویژه سازمان امور مالیاتی)

مسیر آموزشی


 مدیریت تغییر (ویژه سازمان امور مالیاتی)

 • فصل 1

  1. معرفی
  2. مدیریت تغییر
  3. فرهنگ و ارزش سازمانی
 • فصل 2

  1. مدل آدکار
  2. برنامه ارتباطی
 • فصل 3

  1. فرهنگ و ارزش سازمانی
  2. مدل آدکار

نمونه محتوای دوره


 مدیریت تغییر (ویژه سازمان امور مالیاتی)

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 مدیریت تغییر (ویژه سازمان امور مالیاتی)

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 مدیریت تغییر (ویژه سازمان امور مالیاتی)