سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : نظام مدیریت اسلامی (ویژه مدیران)
 • مدت دوره : 6 ساعت
 • طول دوره : 9 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 200,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 200,000 ریال

معرفی کلی دوره


 نظام مدیریت اسلامی (ویژه مدیران)

نظام مدیریت اسلامی

مسیر آموزشی


 نظام مدیریت اسلامی (ویژه مدیران)

 • فصل 1

  1. مقدمه
  2. موضوع مدیریت
  3. مفهوم مدیریت اسلامی
  4. فلسفه مدیریت در اسلام
  5. مدیریت در کلام پیامبر
  6. اهداف مدیریت اسلامی
  7. تبدیل استعدادهای افراد ار بالقوه به فعل از اهداف مدیریت اسلامی
  8. هدایت و رهبری از اهداف مدیریت اسلامی
  9. ایجاد انگیزه در افراد از اهداف مدیریت اسلامی
  10. برابری افراد از اهداف مدیریت اسلامی
  11. اصول مدیریت اسلامی
  12. سازماندهی در مدیریت اسلامی
  13. نیرویابی در مدیریت اسلامی
  14. آخرین وظیفه در مدیریت اسلامی
  15. وظیفه رهبری در مدیریت اسلامی
  16. موضوع مدیریت اسلامی در بحث رهبری
  17. بردباری در مدیریت اسلامی
  18. تواضع و فروتنی در مدیریت اسلامی
  19. بخشش و گذشت در مدیریت اسلامی
  20. عدالت و امانت داری در مدیریت اسلامی
  21. مشورت در مدیریت اسلامی
  22. آفت های مدیریت از دیدگاه اسلام

نمونه محتوای دوره


 نظام مدیریت اسلامی (ویژه مدیران)

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 نظام مدیریت اسلامی (ویژه مدیران)

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 نظام مدیریت اسلامی (ویژه مدیران)