سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : فرسودگی شغلی
 • مدت دوره : 8 ساعت
 • طول دوره : 20 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 380,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 380,000 ریال

معرفی کلی دوره


 فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی بمعنای تحلیل قوای روانی افراد شاغل و یکی از پیامدهای ناشی از فشار شغلی دائم و مکرر است که طی آن فرد ممکن است احساس افسردگی، عدم تمایل به انجام امور روزانه، عدم تمرکز و ... کند. اکثر افراد شاغل، در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی و از دست دادن نشاط و شادابی خود در محیط کار هستند که با یادگیری روشهای پیشگیری، قابل کنترل و در صورت ابتلا با اتخاذ تدابیر و شیوه های خاص قابل اصلاح است.

مسیر آموزشی


 فرسودگی شغلی

 • جلسه 1: مفهوم فرسودگی شغلی

  1. مقدمه
  2. تاریخچه فرسودگی شغلی
  3. مفهوم فرسودگی شغلی
  4. تعریف فرسودگی شغلی
  5. نشانه های فرسودگی شغلی در بین کارکنان
  6. ابعاد فرسودگی شغلی
  7. عوامل مؤثر در بروز فرسودگی شغلی
  8. گروه های مستعد فرسودگی شغلی
 • جلسه 2: بهداشت روان

  1. بهداشت روانی
  2. ویژگیهای افراد سالم از منظر روانی
  3. ویژگیهای افراد ناسالم از منظر روانی
  4. بهداشت روان در محل کار
  5. اهداف بهداشت روان در سازمان

نمونه محتوای دوره


 فرسودگی شغلی

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 فرسودگی شغلی

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 فرسودگی شغلی