سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات
 • مدت دوره : 12 ساعت
 • طول دوره : 18 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 595,700 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 595,700 ریال

معرفی کلی دوره


 مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات

مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات

مسیر آموزشی


 مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات

 • فصل 1

  1. فصل 01 :بخش اول: فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات قسمت 1
  2. فصل 01 :بخش اول: فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات قسمت 2
  3. فصل 01 :بخش اول: فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات قسمت 3
  4. فصل 01 :بخش اول: فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات قسمت 4
  5. فصل 01 :بخش اول: فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات قسمت 5
  6. فصل 01 :بخش اول: فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات قسمت 6
  7. فصل 01 :بخش اول: فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات قسمت 7
  8. فصل 01 :بخش اول: فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات قسمت 8
  9. فصل 01 :بخش اول: فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات قسمت 9
  10. فصل 01 :بخش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات قسمت 1
  11. فصل 01 :بخش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات قسمت 2
  12. فصل 01 :بخش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات قسمت 3
  13. فصل 01 :بخش چرخه حیات عمومی پروژه‌ها (PLC) قسمت 1
  14. فصل 01 :بخش چرخه حیات عمومی پروژه‌ها (PLC) قسمت 2
  15. فصل 01 :بخش چرخه حیات عمومی پروژه‌ها (PLC) قسمت 3
  16. فصل 01 :بخش چرخه حیات عمومی پروژه‌ها (PLC) قسمت 4
  17. فصل 01 :بخش چرخه حیات عمومی پروژه‌ها (PLC) قسمت 5
  18. فصل 01 :بخش چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) قسمت 1
  19. فصل 01 :بخش چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) قسمت 2
  20. فصل 01 :بخش چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) قسمت 3
  21. فصل 01 :بخش چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) قسمت 4
  22. فصل 01 :بخش چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) قسمت 5
  23. فصل 01 :بخش ساختار شکست کار (WBS) قسمت 1
  24. فصل 01 :بخش ساختار شکست کار (WBS) قسمت 2
  25. فصل 01 :بخش ساختار شکست کار (WBS) قسمت 3
  26. فصل 01 :بخش ساختار شکست کار (WBS) قسمت 4
  27. فصل 01 :بخش ساختار شکست کار (WBS) قسمت 5
  28. فصل 01 :بخش ساختار شکست کار (WBS) قسمت 6
  29. فصل 01 :بخش ساختار شکست کار (WBS) قسمت 7
  30. فصل 01 :بخش ساختار شکست کار (WBS) قسمت 8
  31. فصل 01 :بخش ساختار شکست کار (WBS) قسمت 9
  32. فصل 01 :بخش ساختار شکست کار (WBS) قسمت 10
  33. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 1
  34. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 2
  35. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 3
  36. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 4
  37. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 5
  38. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 6
  39. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 7
  40. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 8
  41. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 9
  42. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 10
  43. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 11
  44. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 12
  45. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 13
  46. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 14
 • فصل 2

  1. فصل 02 :بخش دوم: آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  قسمت 1
  2. فصل 02 :بخش دوم: آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  قسمت 2
  3. فصل 02 :بخش دوم: آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  قسمت 3
  4. فصل 02 :بخش دوم: آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  قسمت 4
  5. فصل 02 :بخش دوم: آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  قسمت 5
  6. فصل 02 :بخش دوم: آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  قسمت 6
  7. فصل 02 :بخش دوم: آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  قسمت 7
  8. فصل 02 :بخش دوم: آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  قسمت 8
  9. فصل 02 :بخش دوم: آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  قسمت 9
  10. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 1
  11. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 2
  12. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 3
  13. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 4
  14. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 5
  15. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 6
  16. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 7
  17. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 8
  18. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 9
  19. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 10
  20. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 11
  21. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 12
  22. فصل 02 :بخش PRINCE2 قسمت 13
  23. فصل 02 :بخش SCRUM قسمت 1
  24. فصل 02 :بخش SCRUM قسمت 2
  25. فصل 02 :بخش SCRUM قسمت 3
  26. فصل 02 :بخش SCRUM قسمت 4
  27. فصل 02 :بخش SCRUM قسمت 5
  28. فصل 02 :بخش SCRUM قسمت 6
  29. فصل 02 :بخش SCRUM قسمت 7
  30. فصل 02 :بخش SCRUM قسمت 8
  31. فصل 02 :بخش لزوم توجه به بهبود فرآیندها در سیستمهای اطلاعاتی قسمت 1
  32. فصل 02 :بخش لزوم توجه به بهبود فرآیندها در سیستمهای اطلاعاتی قسمت 2
  33. فصل 02 :بخش لزوم توجه به بهبود فرآیندها در سیستمهای اطلاعاتی قسمت 3
  34. فصل 02 :بخش لزوم توجه به بهبود فرآیندها در سیستمهای اطلاعاتی قسمت 4
  35. فصل 02 :بخش لزوم توجه به بهبود فرآیندها در سیستمهای اطلاعاتی قسمت 5
  36. فصل 02 :بخش لزوم توجه به بهبود فرآیندها در سیستمهای اطلاعاتی قسمت 6
 • فصل 3

  1. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 5
  2. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 6
  3. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 7
  4. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 8
  5. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 9
  6. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 10
  7. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 11
  8. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 12
  9. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 13
  10. فصل 01 :بخش مدیریت نه گانه پروژه ها (PMBOK) قسمت 14
  11. فصل 02 :بخش دوم: آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  قسمت 1

نمونه محتوای دوره


 مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات