سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : مديريت فرآيندهاي سازماني
 • مدت دوره : 12 ساعت
 • طول دوره : 18 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/03/08
 • قیمت اصلی : 595,700 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 595,700 ریال

معرفی کلی دوره


 مديريت فرآيندهاي سازماني

ما کلمه فرايند را این روزها زیاد می‌شنویم. سوال اینجاست که چرا این روزها فرایند، موضوع اصلیست و اساساً فرایند چیست؟ در این دوره، ضمن آشنایی با مفهوم فرایند، نحوه مدیریت فرایندها علاقه مندان حوزه آی تی، علاقه مندان حوزه استراتژي، علاقه مندان حوزه ساختار سازمانی و به طور کلی، همه فعالان اقتصادی و غیر اقتصادی، به نوعی با موضوع فرآیند، درگیر بوده و این دوره، اصول کلی فرآیند محور کردن فعالیت‌ها، به شیوه‌ای کاربردی و عملی، آموزش داده می‌شود.

مسیر آموزشی


 مديريت فرآيندهاي سازماني

 • فصل 1

  1. فرآيند چيست؟
  2. تعريف دقيق تر فرآيند
  3. فرآيند و وظايف سازماني
  4. فرآيند و وظايف سازماني و خدمات
  5. اهميت فرايند در مدل تعالي سازماني EFQM
  6. بررسي علمي تر فرآيند در OMG
  7. تعريف امروزي فرآيند
  8. bpm چیست؟
  9. موج 1: روند توسعه در مديريت سازمان
  10. موج 2: روند توسعه در مديريت بهبود و کيفيت
  11. موج 3: روند توسعه درفناوري هاي اطلاعاتي
  12. BPMموج يکپارچه کننده
  13. رشد خيره کننده BPMS ها
  14. چرخه حياتBPM
  15. چرا BPA
 • فصل 2

  1. فاز اول : تعيين و تعريف فرآيندها
  2. مرور کلي
  3. معماري فرآيند (يا نقشه فرآيند) چيست؟
  4. معماري سازماني چيست؟
  5. ارتباطات افقي با استفاده از استاندارد IDEF0
  6. ارتباط عمودي با استفاده از بهروش BPTrend
  7. مراحل تعريف و تعيين فرآيندها
  8. گام 1 – تشخيص فرآيندها
  9. مثال: the APQC Process
  10. نحوه تقسيم فرآيندها در مدل PCF
  11. مدل مرجع PCF بين رشته اي (فراگير)
  12. ساير سطوح فعاليت ها در PCF
  13. پيشنهادها PCF براي ساير رشته هاي کاري
  14. گام 2: رتبه بندي فرآيندها
  15. شناسايي Value و زنجيره شکل دهنده آن
  16. ترسيم نقشه ارتباطات سازمان با محيط
  17. ترسيم نقشه فرآيند در درون سازمان
  18. ترسيم پرتفوي فرآيندها دو بعدي
  19. ترسيم پرتفوي فرآيندهاسه بعدي
 • فصل 3

  1. ارتباطات افقي با استفاده از استاندارد IDEF0
  2. ارتباط عمودي با استفاده از بهروش BPTrend
  3. مراحل تعريف و تعيين فرآيندها
  4. گام 1 – تشخيص فرآيندها
  5. مثال: the APQC Process
  6. نحوه تقسيم فرآيندها در مدل PCF
  7. مدل مرجع PCF بين رشته اي (فراگير)
  8. ساير سطوح فعاليت ها در PCF
  9. پيشنهادها PCF براي ساير رشته هاي کاري
  10. گام 2: رتبه بندي فرآيندها
  11. شناسايي Value و زنجيره شکل دهنده آن
  12. ترسيم نقشه ارتباطات سازمان با محيط
  13. ترسيم نقشه فرآيند در درون سازمان
  14. ترسيم پرتفوي فرآيندها دو بعدي
  15. ترسيم پرتفوي فرآيندهاسه بعدي
  16. فاز دوم شناخت دقيق فرآيندها
  17. مرور کلي
  18. حجم کارهاي مرتبط با BPM
  19. مدل چيست؟
  20. چرا مدلسازي به زبان استاندارد
  21. مسئله!
  22. کدام استاندارد مدلسازي
  23. سير تکامل زبان مدلسازي BPMN2
  24. معرفي BPMN
  25. اجزاي استاندارد BPMN
  26. Flow Objects يا اشياء جريان فرآيند
  27. Activity
  28. انواع فعاليت ها مرور سريع
  29. نمونه بکارگيري فعاليت ها در فرآيند
  30. Event
  31. Start and End Event
  32. انواع Start Events
  33. انواع Intermediate Events
  34. انواع End Events
  35. نمونه بکارگيري Event
  36. Gateway
  37. Exclusive Gateways
  38. تصميم گيري بر اساس Data
  39. تصميم گيري بر اساس Event
  40. Inclusive Gateways
 • فصل 4

  1. کدام استاندارد مدلسازي
  2. سير تکامل زبان مدلسازي BPMN2
  3. معرفي BPMN
  4. اجزاي استاندارد BPMN
  5. Flow Objects يا اشياء جريان فرآيند
  6. Activity
  7. انواع فعاليت ها مرور سريع
  8. نمونه بکارگيري فعاليت ها در فرآيند
  9. Event
  10. Start and End Event
  11. انواع Start Events
 • فصل 5

  1. BPMموج يکپارچه کننده
  2. رشد خيره کننده BPMS ها
  3. چرخه حياتBPM
  4. چرا BPA
  5. فاز اول : تعيين و تعريف فرآيندها
  6. مرور کلي
  7. معماري فرآيند (يا نقشه فرآيند) چيست؟
  8. معماري سازماني چيست؟
  9. ارتباطات افقي با استفاده از استاندارد IDEF0
  10. ارتباط عمودي با استفاده از بهروش BPTrend
  11. مراحل تعريف و تعيين فرآيندها
  12. گام 1 – تشخيص فرآيندها
  13. مثال: the APQC Process
  14. نحوه تقسيم فرآيندها در مدل PCF
  15. مدل مرجع PCF بين رشته اي (فراگير)
 • فصل 6

  1. فاز اول : تعيين و تعريف فرآيندها
  2. مرور کلي
  3. معماري فرآيند (يا نقشه فرآيند) چيست؟
  4. معماري سازماني چيست؟
  5. ارتباطات افقي با استفاده از استاندارد IDEF0

نمونه محتوای دوره


 مديريت فرآيندهاي سازماني

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 مديريت فرآيندهاي سازماني

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 مديريت فرآيندهاي سازماني