سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : مديريت امنيت اطلاعات
 • مدت دوره : 20 ساعت
 • طول دوره : 30 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 885,500 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 885,500 ریال

معرفی کلی دوره


 مديريت امنيت اطلاعات

چرا باید یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات داشته باشیم؟ اطلاعات، یک دارایی با ارزش محسوب شده و در کنار دارایی‌های دیگر، برای یک سازمان از اهمیت حیاتی برخوردار است. حتی برخی صاحب‌نظران، اطلاعات را مهمترین و ارزشمندترین دارایی یک سازمان می‌شناسند. لذا محافظت از اطلاعات یک سازمان، از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که دارایی سازمان باید مورد محافظت قرار بگیرد. اطلاعات در سازمان، ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد، ممکن است تخریب شود، ممکن است دستکاری و تحریف شود، ممکن است انتقال داده شود. همه این موارد باید در مدیریت امنیت امنیت اطلاعات، لحاظ شده و برای تک تک آن‌ها برنامه ریزی شود.

مسیر آموزشی


 مديريت امنيت اطلاعات

 • فصل 01

  1. مقدمه   قسمت 1
  2. مقدمه   قسمت 2
  3. مقدمه   قسمت 3
 • فصل 02

  1. مقدمه آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 1
  2. مقدمه آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 2
  3. مقدمه آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 3
  4. مقدمه آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 4
  5. مقدمه آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 5
  6. ISMS قسمت 1
  7. ISMS قسمت 2
  8. ISMS قسمت 3
  9. ISMS قسمت 4
  10. ISMS قسمت 5
  11. مزایای پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 1
  12. مزایای پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 2
  13. الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 1
  14. الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 2
  15. الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 3
  16. ایجاد ومدیریت سیستم امنیت اطلاعات Establishing and managing the ISMS قسمت 1
  17. ایجاد ومدیریت سیستم امنیت اطلاعات Establishing and managing the ISMS قسمت 2
  18. ایجاد ومدیریت سیستم امنیت اطلاعات Establishing and managing the ISMS قسمت 3
  19. ایجاد ومدیریت سیستم امنیت اطلاعات Establishing and managing the ISMS قسمت 4
  20. ایجاد ومدیریت سیستم امنیت اطلاعات Establishing and managing the ISMS قسمت 5
  21. ایجاد ومدیریت سیستم امنیت اطلاعات Establishing and managing the ISMS قسمت 6
  22. ایجاد ومدیریت سیستم امنیت اطلاعات Establishing and managing the ISMS قسمت 7
  23. ایجاد ومدیریت سیستم امنیت اطلاعات Establishing and managing the ISMS قسمت 8
  24. ایجاد ومدیریت سیستم امنیت اطلاعات Establishing and managing the ISMS قسمت 9
  25. ایجاد ومدیریت سیستم امنیت اطلاعات Establishing and managing the ISMS قسمت 10
  26. ایجاد ومدیریت سیستم امنیت اطلاعات Establishing and managing the ISMS قسمت 11
  27. ایجاد ومدیریت سیستم امنیت اطلاعات Establishing and managing the ISMS قسمت 12
  28. الزامات مستند‌سازی قسمت 1
  29. الزامات مستند‌سازی قسمت 2
  30. الزامات مستند‌سازی قسمت 3
  31. الزامات مستند‌سازی قسمت 4
  32. الزامات مستند‌سازی قسمت 5
  33. الزامات مستند‌سازی قسمت 6
  34. الزامات مستند‌سازی قسمت 7
  35. الزامات مستند‌سازی قسمت 8
  36. الزامات مستند‌سازی قسمت 9
  37. الزامات مستند‌سازی قسمت 10
  38. الزامات مستند‌سازی قسمت 11
  39. الزامات مستند‌سازی قسمت 12
  40. الزامات مستند‌سازی قسمت 13
  41. الزامات مستند‌سازی قسمت 14
  42. الزامات مستند‌سازی قسمت 15
  43. استانداردهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 1
  44. استانداردهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 2
  45. استانداردهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 3
  46. انواع استانداردهای امنیتی قسمت 1
  47. انواع استانداردهای امنیتی قسمت 2
  48. استانداردBS7799 قسمت 1
  49. استانداردBS7799 قسمت 2
  50. استانداردBS7799 قسمت 3
  51. استانداردBS7799 قسمت 4
  52. استانداردBS7799 قسمت 5
  53. استانداردBS7799 قسمت 6
  54. استانداردBS7799 قسمت 7
  55. استانداردBS7799 قسمت 8
  56. استانداردBS7799 قسمت 9
  57. استانداردBS7799 قسمت 10
  58. استانداردBS7799 قسمت 11
  59. استانداردBS7799 قسمت 12
  60. فوائد استاندارد BS7799 و لزوم پیاده‌سازی قسمت 1
  61. فوائد استاندارد BS7799 و لزوم پیاده‌سازی قسمت 2
  62. مراحل پیاده‌سازی و دریافت استاندارد ISO 27001 یا ISMS چیست ؟ قسمت 1
  63. مراحل پیاده‌سازی و دریافت استاندارد ISO 27001 یا ISMS چیست ؟ قسمت 2
  64. مراحل پیاده‌سازی و دریافت استاندارد ISO 27001 یا ISMS چیست ؟ قسمت 3
  65. مراحل پیاده‌سازی و دریافت استاندارد ISO 27001 یا ISMS چیست ؟ قسمت 4
  66. مسئولیت مدیریت در امنیت اطلاعات قسمت 1
  67. مسئولیت مدیریت در امنیت اطلاعات قسمت 2
  68. مسئولیت مدیریت در امنیت اطلاعات قسمت 3
  69. مسئولیت مدیریت در امنیت اطلاعات قسمت 4
  70. مسئولیت مدیریت در امنیت اطلاعات قسمت 5
  71. مسئولیت مدیریت در امنیت اطلاعات قسمت 6
  72. مسئولیت مدیریت در امنیت اطلاعات قسمت 7
  73. مسئولیت مدیریت در امنیت اطلاعات قسمت 8
  74. مسئولیت مدیریت در امنیت اطلاعات قسمت 9
  75. چرخه PDCA در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 1
  76. چرخه PDCA در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 2
  77. چرخه PDCA در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 3
  78. چرخه PDCA در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 4
  79. چرخه PDCA در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 5
  80. چرخه PDCA در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 6
  81. چرخه PDCA در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 7
  82. چرخه PDCA در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قسمت 8
 • فصل 03

  1. ممیزی (Audit) قسمت 1
  2. ممیزی (Audit) قسمت 2
  3. ممیزی (Audit) قسمت 3
  4. ممیزی (Audit) قسمت 4
  5. ممیزی (Audit) قسمت 5
  6. ممیزی (Audit) قسمت 6
  7. ممیزی (Audit) قسمت 7
  8. ممیزی (Audit) قسمت 8
  9. ممیزی داخلی در استاندارد ISO/IEC 27001 قسمت 1
  10. ممیزی داخلی در استاندارد ISO/IEC 27001 قسمت 2
  11. ممیزی داخلی در استاندارد ISO/IEC 27001 قسمت 3
  12. ممیزی داخلی در استاندارد ISO/IEC 27001 قسمت 4
  13. ممیزی داخلی در استاندارد ISO/IEC 27001 قسمت 5
  14. فرآیند ممیزی  قسمت 1
  15. فرآیند ممیزی  قسمت 2
  16. علل بروز مشكلات امنیتی قسمت 1
  17. علل بروز مشكلات امنیتی قسمت 2
  18. علل بروز مشكلات امنیتی قسمت 3
  19. علل بروز مشكلات امنیتی قسمت 4
  20. دسته بندی حوادث قسمت 1
  21. اصول کلیدی تداوم کسب و کار قسمت 1
  22. اصول کلیدی تداوم کسب و کار قسمت 2
 • فصل 04

  1. اجزای ساختار مدیریت حوادث قسمت 1
  2. CERT  قسمت 1
  3. CERT  قسمت 2
  4. CERT  قسمت 3
  5. CERT  قسمت 4
  6. CERT  قسمت 5
  7. CERT  قسمت 6
  8. وظایف تیم مدیریت حوادث قسمت 1
  9. وظایف تیم مدیریت حوادث قسمت 2
  10. وظایف تیم مدیریت حوادث قسمت 3
  11. وظایف تیم مدیریت حوادث قسمت 4
  12. وظایف تیم مدیریت حوادث قسمت 5
  13. وظایف تیم مدیریت حوادث قسمت 6
  14. ساختار مدیریت حوادث   قسمت 1
  15. ساختار مدیریت حوادث   قسمت 2
  16. ساختار مدیریت حوادث   قسمت 3
  17. ساختار مدیریت حوادث   قسمت 4
  18. ساختار مدیریت حوادث   قسمت 5
  19. ساختار مدیریت حوادث   قسمت 6
  20. ساختار مدیریت حوادث  قسمت 1
  21. ساختار مدیریت حوادث  قسمت 2
  22. ساختار مدیریت حوادث  قسمت 3
  23. ساختار مدیریت حوادث  قسمت 4
  24. ساختار مدیریت حوادث  قسمت 5
 • فصل 05

  1. مرکز عملیات امنیت شبکه SOC قسمت 1
  2. مرکز عملیات امنیت شبکه SOC قسمت 2
  3. مرکز عملیات امنیت شبکه SOC قسمت 3
  4. مرکز عملیات امنیت شبکه SOC قسمت 4
  5. مرکز عملیات امنیت شبکه SOC قسمت 5
  6. مرکز عملیات امنیت شبکه SOC قسمت 6
  7. مرکز عملیات امنیت شبکه SOC قسمت 7
  8. مرکز عملیات امنیت شبکه SOC قسمت 8
  9. مرکز عملیات امنیت شبکه SOC قسمت 9
  10. مرکز عملیات امنیت شبکه SOC قسمت 10
  11. انواع سرویس های مدیریت شده در SOC قسمت 1
  12. انواع سرویس های مدیریت شده در SOC قسمت 2
  13. انواع سرویس های مدیریت شده در SOC قسمت 3
  14. انواع سرویس های مدیریت شده در SOC قسمت 4
  15. انواع سرویس های مدیریت شده در SOC قسمت 5
  16. پیاده سازی امنیت در مرکز SOC قسمت 1
  17. پیاده سازی امنیت در مرکز SOC قسمت 2
  18. پیاده سازی امنیت در مرکز SOC قسمت 3
  19. سرویس های پیشرفته در مراکز SOC قسمت 1
  20. سرویس های پیشرفته در مراکز SOC قسمت 2
 • فصل 06

  1. مزایا و قابلیت‌های مرکز عملیات امنیت قسمت 1

نمونه محتوای دوره


 مديريت امنيت اطلاعات

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 مديريت امنيت اطلاعات

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 مديريت امنيت اطلاعات