لیست ثبت نام 0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : حاكميت فاوا (ویژه کارشناسان فناوری اطلاعات)
 • مدت دوره : 12 ساعت
 • طول دوره : 18 روز
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/09
 • قیمت اصلی : 595,700 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 595,700 ریال
 •  هدیه ویژه ما به شما در این دوره اعطای کاربر VIP دیجیکالا به شما می باشد.

معرفی کلی دوره


 حاكميت فاوا (ویژه کارشناسان فناوری اطلاعات)

حاكميت فاوا(اصول، چارچوب و استقرار)

مسیر آموزشی


 حاكميت فاوا (ویژه کارشناسان فناوری اطلاعات)

 • فصل 1

  1. فصل 01 :بخش مرور دوره حاکمیت فاوا قسمت 1
  2. فصل 01 :بخش مفاهیم مدیریت و حاکمیت فناوری اطلاعات قسمت 1
  3. فصل 01 :بخش مفاهیم مدیریت و حاکمیت فناوری اطلاعات قسمت 2
  4. فصل 01 :بخش مفاهیم مدیریت و حاکمیت فناوری اطلاعات قسمت 3
  5. فصل 01 :بخش چارچوب‌ها و استاندارد‌هاي فناوری اطلاعات قسمت 1
  6. فصل 01 :بخش چارچوب‌ها و استاندارد‌هاي فناوری اطلاعات قسمت 2
  7. فصل 01 :بخش حاکمیت فناوری اطلاعات قسمت 1
  8. فصل 01 :بخش حاکمیت فناوری اطلاعات قسمت 2
  9. فصل 01 :بخش مفاهیم چارچوب COBIT قسمت 1
  10. فصل 01 :بخش مفاهیم چارچوب COBIT قسمت 2
  11. فصل 01 :بخش مفاهیم چارچوب COBIT قسمت 3
 • فصل 2

  1. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 1
  2. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 2
  3. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 3
  4. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 4
  5. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 5
  6. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 6
  7. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 7
  8. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 8
 • فصل 3

  1. فصل 01 :بخش مفاهیم چارچوب COBIT قسمت 1
  2. فصل 01 :بخش مفاهیم چارچوب COBIT قسمت 2
  3. فصل 01 :بخش مفاهیم چارچوب COBIT قسمت 3
  4. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 1
  5. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 2
  6. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 3
  7. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 4
  8. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 5
  9. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 6
  10. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 7
  11. فصل 02 :بخش اجزاء کلی چارچوب 5 COBIT قسمت 8
  12. فصل 03 :بخش فرآیندهای چارچوب5 Cobit و معرفی آن ها قسمت 1
  13. فصل 03 :بخش فرآیندهای چارچوب5 Cobit و معرفی آن ها قسمت 2
  14. فصل 03 :بخش فرآیندهای چارچوب5 Cobit و معرفی آن ها قسمت 3
  15. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 1
  16. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 2
  17. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 3
  18. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 4
  19. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 5
  20. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 6
  21. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 7
  22. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 8
  23. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 9
  24. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 10
  25. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 11
  26. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 12
  27. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 13
  28. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 14
  29. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 15
  30. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 16
  31. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 17
  32. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 18
  33. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 19
  34. فصل 03 :بخش حوزه ها، فرآیندها و اهداف کنترلی 5 COBIT قسمت 20

نمونه محتوای دوره


 حاكميت فاوا (ویژه کارشناسان فناوری اطلاعات)

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 حاكميت فاوا (ویژه کارشناسان فناوری اطلاعات)

نمونه گواهینامه های کاغذی صادر شده برای دوره های همراه با آزمون آنلاین


 حاكميت فاوا (ویژه کارشناسان فناوری اطلاعات)