سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : دور کاری
 • مدت دوره : 8 ساعت
 • طول دوره : 20 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 300,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 300,000 ریال

معرفی کلی دوره


 دور کاری

دور کاری

مسیر آموزشی


 دور کاری

 • فصل 1

  1. دورکاري و تعاريف متفاوت
  2. برخي تعاريف ارائه شده براي دورکاري
  3. دورکاري و تاريخچه آن
  4. مفاهيم مرتبط با کار از راه دور
  5. کارمند دورکار کيست؟
  6. ويژگي افراد دورکار
  7. ويژگي مديران مناسب براي دورکاري
  8. مزاياي کار از راه دور
  9. مزاياي کار از راه دور از منظر سازمان ها و کارفرمايان
  10. مزاياي کار از راه دور از منظر اجتماع
  11. انواع دورکاري از ديدگاه سازماني
  12. انواع دورکاري از ديدگاه زماني
 • فصل 2

  1. استفاده مؤثر از سرويسهاي ايميل در مديريت کارها
  2. امکانات مورد نياز دورکاري
  3. نيازمنديهاي ايجاد و راه اندازي مشاغل مرتبط با دورکاري
  4. آموزش مورد نياز کارفرمايان و مديران
  5. تناسب و برنامه ريزي در دورکاري
  6. دسته بندي روشهاي يافتن اطلاعات
  7. دورکاري و عوامل روانشناختي
  8. دورکاري و فرهنگ سازماني
  9. عوامل مؤثر براي موفقيت در دورکاري
  10. عوامل مؤثر در سازمان هماهنگ شده با دورکاري
 • فصل 3

  1. چگونگي اجرا و نحوه مديريت دورکاري
  2. مشاغل قابل انجام از راه دور
  3. مشاغل غير قابل انجام براي کار از راه دور
  4. متغيرهاي اصلي دورکاري
  5. معيارهاي ارزيابي کيفي دورکاري
  6. نگراني هاي معمول کارفرما
  7. نگراني هاي معمول دورکار
  8. موقعيت کاري دورکار
  9. عوامل تأثير گذار در توسعه و موفقيت روش کار از راه دور
  10. چطور کار از راه دور را پياده سازي کنيم؟
  11. موافقت نامه دورکاران
  12. توصيه هايي براي دورکاري
 • فصل 4

  1. مدل کردن تهديد
  2. پورتالهاي نرم افزاري
  3. امنيت تجهيزات کاربر دورکار
  4. امنيت اطلاعات کاربر دورکار
  5. مسأله اعتماد و فرايند نظارتي
  6. مسأله امنيت
 • فصل 5

  1. دورکاري در ايران
  2. متن کامل آيين نامه دورکاري دولت جمهوري اسلامي ايران

نمونه محتوای دوره


 دور کاری

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 دور کاری

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 دور کاری