سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : راهنمای سفیران سلامت ( زیج خود مراقبتی )
 • مدت دوره : 8 ساعت
 • طول دوره : 15 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 300,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 300,000 ریال

معرفی کلی دوره


 راهنمای سفیران سلامت ( زیج خود مراقبتی )

رویکردهای مختلفی را میتوان برای طبقهبندی ابعاد مختلف زندگی و سلامت میتوان درنظر گرفت. یکی از این رویکردها که در این بسته اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته است، از سلامت به عنوان نوعی انرژي یاد میکند که در فرایندهای محوری زندگی جریان مییابد و باعث برقراری تعامل و تعادل بین این فرایندها میشود. این رویکرد، فرایندهای محوری زندگی را به دوازده بخش تقسیم میکند و از هر منظر سلامت، زیر زرهبین میبرد.

مسیر آموزشی


 راهنمای سفیران سلامت ( زیج خود مراقبتی )

  نمونه محتوای دوره


   راهنمای سفیران سلامت ( زیج خود مراقبتی )

  نظرات کاربران


  شما چه فکر می کنید؟

   راهنمای سفیران سلامت ( زیج خود مراقبتی )

  نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


   راهنمای سفیران سلامت ( زیج خود مراقبتی )